Avtalslagen

Lagen om avtal (avtalslagen)

Det här är Iustés informationssida om avtalslagen (lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Sidans huvudsakliga innehåll utgörs av en allmänt tillgänglig on linekommentar till avtalslagen.

Avtalslagen är central inom affärsjuridiken. Den behandlar vissa frågor i samband med avtalsslut, fullmaktsfrågor, som aktualiseras i samband med att ett avtal ingås genom en fullmäktig, samt frågor om ogiltighet av avtal, särskilt på grund av otillbörligt förfarande vid avtalsslutet eller olämpligt avtalsinnehåll. Däremot behandlar lagen inte avtalstolkning.

Avtalslagen on line

Kommentaren behandlar avtalslagen och dess olika paragrafer. Paragraferna citeras och kommenteras i tur och ordning på det sätt som är det vanliga i en lagkommentar. Kommentarerna är allmänna. De förklarar lagreglernas innebörd och hur de centrala frågorna i anslutning till lagbestämmelserna besvaras.

Däremot innehåller de inte i någon omfattning hänvisningar till förarbeten, rättsfall eller annat källmaterial. Inte heller behandlar de mer speciella frågor som kan uppkomma i anslutning till lagreglerna. En mer utförlig framställning av avtalsrätten finns i författarens bok Avtalsrättens grundelement. Reglerna och principerna om avtalstolkning behandlas i detalj i boken Avtalstolkning.

Kommentaren  är under bearbetning. Det betyder att vad som står här är preliminära utkast som inte är underkastade den ingående granskning som brukar föregå publiceringen av en bok.

Inte någon rättskälla

Kommentaren är inte någon rättskälla annat än i den meningen som juridisk doktrin i allmänhet utgör en rättskälla. De uttalanden som här görs uttrycker författarens åsikter om hur lagen bör förstås. De är inte förenade med några garantier om hur domstolarna kan komma att döma och skall inte heller uppfattas som juridisk rådgivning.

Författare till kommentaren är professor Bert Lehrberg, som är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala univsersitet.

Läs mer om avtalsrätt i boken Avtalsrättens grundelement! Boken ger på 321 sidor en komprimerad översikt över allt som är viktigt att veta inom avtalsrätten.

Avtalsrätten i ett nötskal! Avtalslagen och avtalstolkning, översikt av kontraktsrätten.

Klicka här för att beställa boken Avtalsrättens grundelement!

 

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.