Avtalslagen

Lagen om avtal (avtalslagen)

Det här är Iustés affärsjuridiska informationssida om avtalslagen, eller mer korrekt lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Sidans huvudsakliga innehåll utgörs av en allmänt tillgänglig on linekommentar till avtalslagen.

Avtalslagen är central inom svensk affärsjuridik. Den behandlar vissa frågor i samband med avtalsslut, ett antal fullmaktsfrågor, som aktualiseras i samband med att ett avtal ingås genom en fullmäktig, samt vissa frågor rörande ogiltighet av avtal, särskilt på grund av otillbörligt förfarande vid avtalsslutet eller olämpligt avtalsinnehåll. Däremot behandlar lagen inte avtalstolkning. Inte heller gör lagen anspråk på att vara uttömmande inom de områden som den behandlar.

Avtalslagen on line

Den här on linekommentaren behandlar avtalslagen och dess olika paragrafer. Paragraferna citeras och kommenteras i tur och ordning på det sätt som är det vanliga i en lagkommentar. Kommentarerna är allmänna. De fokuserar på att förklara lagreglernas innebörd och hur de centrala frågorna i anslutning till lagbestämmelserna besvaras.

Däremot innehåller kommentarerna inte i någon omfattning hänvisningar till förarbeten, rättsfall eller annat källmaterial. Inte heller behandlar de mer speciella frågor som kan uppkomma vid tillämpningen av lagreglerna. En mer utförlig framställning av avtalsrätten finns i författarens bok Avtalsrättens grundelement. Reglerna och principerna om avtalstolkning behandlas i detalj i boken Avtalstolkning.

Kommentaren  är ständigt under bearbetning. Det betyder att vad som står här är preliminära utkast som inte är underkastade den ingående granskning som brukar föregå publiceringen av en bok.

Inte någon rättskälla

Kommentaren är inte någon rättskälla annat än i den meningen som juridisk litteraturen (doktrin) i allmänhet utgör en rättskälla. De uttalanden som här görs uttrycker författarens åsikter om hur lagen bör förstås. De är inte förenade med några garantier om hur domstolarna kan komma att döma och skall inte heller uppfattas som juridisk rådgivning.

Författare till kommentaren är professor Bert Lehrberg, som är professor och innehavare av en lärostol i civilrätt vid Uppsala universitet.

Läs mer om avtalsrätt i boken Avtalsrättens grundelement. Boken ger på 321 sidor en komprimerad översikt över allt som är viktigt att veta inom avtalsrätten. Förutom de frågor som regleras i avtalslagen behandlar boken bland annat anbudsbundenhetens och avtalsbundenhetens närmare innebörd, viljeförklaringsbegreppet, avtals rättsverkningar samt obundenhet, ogiltighet och overksamhet av avtal.

Avtalsrätten i ett nötskal! Avtalslagen och avtalstolkning, översikt av kontraktsrätten.

Klicka här för att beställa boken Avtalsrättens grundelement!

 

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Share